A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

I. A pályázati felhívás célja
A klímaváltozás egyre nagyobb kihívások elé állítja a világot és benne a BKÜ térségét is.

A pályázati felhívás célja a klímaváltozás mérséklését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást
elősegítő beruházási elemek, zöldfelületi fejlesztések megvalósítása.

A pályázati felhívás olyan fejlesztésekre kerül kiírásra, ahol a terület használati funkciójától
függetlenül a klímaadaptáció (pl. a vízmegtartás, szén-dioxid elnyelő képesség növelése, stb.) a fő
szempont. Ez azt jelenti, hogy a települési közterületek fejlesztési vagy területhasználati
céljukban, vagy használati funkciótól függetlenül műszaki kialakításukkal hatékonyan és
természetes módon tudnak hozzájárulni a klímaadaptációhoz. Cél, hogy kialakításukban a
természetességre törekvő, egyszerű megoldások jelenjenek meg, melyek közvetlenül szolgálják a
terület klímaadaptációját, pl. vízmegtartó és szén-dioxid elnyelő képességének növelését. Fontos
cél, hogy – a csapadékvízre, a zöldfelületekre és a biomasszára egyaránt erőforrásként tekintve – a
zöldfelületek értékét a klímaadaptációs, vízmegtartó és szén-dioxid elnyelő képességük határozza
meg, ne pedig a beépített anyagok értéke.
A Tanács továbbá kiemelten fontosnak tartja a térség életében a fenntarthatóság kultúrájának
megjelenését az épített környezet, a természeti területek megóvása és kezelése, a lakosság
életmód- és szemlélet változása, az ember és a természet kapcsolata terén.

II. A felhívás keretében rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló forrás
„A” és „B” célterület esetében 350.000.000 Ft,
„C”, „D” és „E” célterület esetében 130.900.000 Ft.

III. A támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma:
A IV: pont szerinti „A” és „B” célterület esetében 20-25 db.
A IV: pont szerinti „C”, „D” és „E” célterület esetében 10-15 db.

IV. Támogatási célterületek
A pályázati felhívás a BKÜ településein (települések listája az 1. 2. és 3. számú mellékletben)
megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja az alábbi témákban:

„A” célterület: Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő önkormányzati közterületi
fejlesztések támogatása.
1. Települési közterületek fejlesztése, zöldfelületek kialakításának,
rehabilitációjának támogatása, mely során az érintett területek területhasználati
céljukban, vagy funkciótól függetlenül műszaki kialakításukkal valósítanak meg
klímaadaptációs célokat.
A jelen pályázati felhívás értelmezésében települési zöldfelületnek tekintjük a
település területén található közhasználatú, közcélú zöldfelületeket (pl. közparkok,
parti sétányok, útmenti fasorok és növénykiültetések, stb.) A bírálat során a közpark,
közkert területeken megvalósítandó fejlesztések előnyt élveznek.
Nem támogatható tevékenység:
 önkormányzati intézmények területén lévő zöldfelületek,
 strand,
 temető (működő temető, lezárt/felhagyott temető, kegyeleti park)
fejlesztése.

2. Parti sétányok kialakítása, fejlesztése
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése
érdekében a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv (a továbbiakban: Vprt.) illetve a
Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználásáról szóló terv (a
továbbiakban: vízparti terv) figyelembe vételével a településrendezési eszközökben
szereplő parti sétány és/vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó zöldterületek
kialakítása, fejlesztése, amennyiben a Helyi Építési Szabályzat összhangban van a
Vprt. illetve a vízparti terv tartalmával.

3. Csapadékvíz – lehetőleg helyben történő – hasznosításához kapcsolódó települési
fejlesztések (pl. esővízgyűjtő tartályok, szivattyú beszerzése, esőkertek, viharkertek
kialakítása, csapadékvíz lefolyását késleltető megoldások alkalmazása, stb.)

4. Önkormányzati épületek, közterületek árnyékolása növényzet felhasználásával
(pl. zöldhomlokzatok kialakítása, lombos fák, facsoportok ültetése, utcai sorfák
telepítése, sétányok és gyalogutak árnyékolása növényalagutak kialakításával,
növényekkel befuttatott pergolák kialakítása, pihenőpadok árnyékolása pl.
fűzfaépítészet alkalmazásával, stb.)

„B” célterület: Környezettudatos, közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök /
járművek beszerzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó nem nyilvános töltőpont kiépítése.
A töltőpont csak a közterület karbantartását végző elektromos eszközök kiszolgálására
használható. Nyilvános használatának kizárását a kialakítás során biztosítani kell (pl.
telephelyen belüli kialakítás). A töltőpont kialakítása önállóan nem támogatható tevékenység.
Eszközbeszerzés önállóan is támogatható.
Felhívjuk a figyelmet a géptípus körültekintő kiválasztására és javasoljuk előnyben részesíteni
az ápolandó terület nagyságához, az elvégzendő feladathoz igazodó teljesítményű és
kialakítású, jó minőségű, tartós eszközöket, melyek legalább az ötéves kötelező fenntartási
időszak alatt megfelelően fognak működni.

„C” célterület: Partvédőművek fejlesztése
Partvédőművek fejlesztése, jelenlegi műszaki konstrukció megváltoztatása, új part-víz kapcsolat
létrehozása (pl. sólyapálya kialakítása, stb.).
A fejlesztés magába foglalhatja a partvédőműhöz közvetlenül kapcsolódó közterület,
önkormányzati terület fejlesztését is. Strandok területén partvédőmű fejlesztés nem támogatható!

„D” célterület: Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációja
 Felhagyott temetők, kegyeleti parkok közcélú zöldfelületeinek felújítása, fejlesztése
 Kegyeleti park bekerítése, a meglévő kerítés felújítása
 Kegyeleti park élősövénnyel való lehatárolása
 Felhagyott temetőben, kegyeleti parkban levő hulladéktároló, vízvételi hely, illemhely,
térvilágítás korszerűsítése, kialakítása.
 Információs pontok, (tájékoztató) táblák pl. a kegyeleti parkban nyugvó híres balatoni
személyiségekről (pl. tudósok, művészek) – ez önállóan nem támogatható tevékenység.

„E” célterület: Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi
fejlesztések
A támogatás célja a település lakosságmegtartásának, közösségfejlesztésének érdekében, a helyi
értékekre épülő kisléptékű közterületi fejlesztések megvalósítása. Például: szobor, emlékhelyek,
emlékművek (új vagy meglévő megújítása), tanösvény, közösségi tér, rendezvénytér
(tér+infrastruktúra+színpad) kialakítása, stb.
A felsorolás nem jelent konkrét támogatási terület lehatárolást, csak példálózó jellegű.
Kötelezően megvalósítandó projektelem

Az A, C, D, E célterület esetén kötelező a támogatás minden megkezdett millió Ft-ja után
legalább 1 db lombos fát ültetni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által telepítésre
javasolt fák jegyzékéből. Amennyiben a támogatási összeg nem éri el az 5 millió Ft-ot, akkor
legalább 5 db fa telepítése kötelező. A fákat a projekt fókuszterületén kívül, más települési
közterületekre is lehet telepíteni.

A támogatás épület, út, járda, parkoló fejlesztésére, kialakítására, felújítására egyik
célterület esetében sem vehető igénybe.

 

További információért, hívjon bennünket!

Kérjen ajánlatot!

    Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.